บริษัท ดาต้าซอฟท์อินเตอร์เน็ต จำกัด

ActiveBMS - Building Maintenance System


โปรแกรม ActiveBMS เป็นโปรแกรม แบบ Web-based ทำงานได้บนโปรแกรม Browser ทั่วไป ไม่ต้องทำการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้โปรแกรม ตัวโปรแกรมอยู่ที่เครื่องแม่ข่ายของบริษัทดาต้าซอฟท์อินเตอร์เน็ตจำกัด มีเจ้าหน้าที่ดูแลตอด 24 ชั่วโมง คิดค่าใช้บริการโปรแกรมเป็นรายเดือนตามปริมาณข้อมูลที่ตกลงกันไว้ โปรแกรมนี้ช่วยงานในเรื่องการบำรุงรักษางานซ่อมบำรุงอาคารระบบประกอบอาคาร และงานที่ต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยในโปรแกรมมีความสามารถดังต่อไปนี้
  • รับแจ้งงานซ่อมฉุกเฉินที่เกิดขึ้น การติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อาคาร
  • คำนวณแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน และ ทรัพยากรที่ต้องใช้งาน
  • สืบค้นประวัติการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรในอาคาร
  • มีระบบบริหารจัดการอะไหล่ ทราบจำนวนอะไหล่คงเหลือ แผนการสั่งซื้ออะไหล่ และสามารถสืบค้นประวัติการใช้อะไหล่ได้
  • สามารถดูต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในงานซ่อมบำรุง ได้ในหลายระดับ  • โปรแกรมรุ่นทดลอง

    โปรแกรมรุ่นทดลองนี้ ใช้งานได้ดีบนโปรแกรม Browser ทุกโปรแกรม สามารถทดลองใช้งานฟรี 30 วัน ที่ http://www.datasoftinternet.com/bms