บริษัท ดาต้าซอฟท์อินเตอร์เน็ต จำกัด

ActiveCMMS


โปรแกรม ActiveCMMS เป็นโปรแกรมสำหรับ ช่วยงานในเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานด้านอุตสาหกรรมและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการดูแลอาคาร ยานพาหนะ และงานที่ต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยในโปรแกรมมีความสามารถดังต่อไปนี้
 • คำนวณแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน และ ทรัพยากรที่ต้องใช้งาน ทั้งแบบ Day-based และ Meter-based
 • รับแจ้งงานซ่อมฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
 • สืบค้นประวัติการซ่อมบำรุงของเครื่องจักร
 • มีระบบบริหารจัดการอะไหล่ ทราบจำนวนอะไหล่คงเหลือ แผนการสั่งซื้ออะไหล่ และสามารถสืบค้นประวัติการใช้อะไหล่ได้
 • สามารถดูต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในงานซ่อมบำรุง ได้ในหลายระดับ
 • มีเครื่องมือช่วยออกใบขอซื้อ • โปรแกรมรุ่นทดลอง

  โปรแกรมรุ่นทดลองนี้ ใช้งานได้ดีใน Windows แบบ 32 บิท (Windows XP, Windows 7) และผู้ติดตั้งโปรแกรมต้องมีสิทธิในระดับ Administrator ของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านติดตั้ง Windows ที่ใหม่กว่ารุ่นข้างต้น หรือเป็น Windows 64 บิท ติดตั้งแล้วอาจจะใช้งานไม่ได้ สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ activecmms@gmail.com
  ผู้สนใจต้องทำการ Download ทั้ง 3 ไฟล์และทำการติดตั้งทั้ง 3 ไฟล์ตามลำดับ
  1. Firebird ODBC Driver
  2. Firebird Database Engine
  3. ActiveCMMS Demo version

  Visitors :